Ὁ θαυμαστὸς βίος μιᾶς δεκαπεντάχρονης Ἑλληνοπούλας ἀπὸ τὴ Σινώπη τοῦ μαρτυρικοῦ Πόντου, ποὺ –ἂν καὶ δέσμια ἑνὸς βάναυσου καὶ ἀνήθικου Τούρκου πασᾶ– κατορθώνει μὲ τὴν ἀκαταγώνιστη δύναμη τῆς θερμῆς προσευχῆς της νὰ διαφυλάξει ἀμόλυντη τὴν ἁγνότητά της καταντροπιάζοντας τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους. Ὁ ἀνυποχώρητος ἀγώνας της καὶ ὁ μαρτυρικὸς θάνατός της συγκινοῦν καὶ ἐμπνέουν, ἐνῶ ταυτοχρόνως γίνονται οὐρανομήκης ὕμνος στὴν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος, ποὺ ἀντιστέκεται σθεναρά, νικᾶ καὶ θριαμβεύει, παρὰ τὴν ὁποιαδήποτε ὑλικὴ σκλαβιά. Ἕνα βιβλίο ἐθνικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ ἀναβαπτισμοῦ. Μιὰ συμβολὴ στὴ διατήρηση τῆς μνήμης τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Περίληψη

Τιμή:4,00

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Εὐαγὲς Μορφωτικὸν Ἵδρυμα «Ἡ Ἀγωγὴ»