Ἡ ὁλοφώτεινη ζωή, ἡ ἱεραποστολικὴ δράση, τὸ ἀκατάβλητο θάρρος καὶ ἡ μαρτυρικὴ θυσία τοῦ μεγαλομάρτυρα Δημητρίου καὶ τῶν πιστῶν μαθητῶν του παρουσιάζονται μὲ ὡραῖο ἀφηγηματικὸ τρόπο δίνοντάς μας ἀπαράμιλλα διδάγματα χριστιανικοῦ ἡρωισμοῦ, ποὺ μᾶς ἐμπνέουν, μᾶς παραδειγματίζουν καὶ μᾶς καθοδηγοῦν. Ἡ πνευματικὴ εὐωδία τῆς ζωῆς καὶ τῆς θυσίας τοῦ μυροβλήτη ἁγίου αἰσθανόμαστε νὰ εὐφραίνει τὴν ψυχή μας καὶ νὰ μᾶς προτρέπει σὲ συνειδητὸ ἀγώνα, γιὰ νὰ γίνουμε κι ἐμεῖς «εὐωδία Χριστοῦ», γιὰ νὰ εἶναι ἡ ζωή μας μυρωμένη μὲ τὴ χάρη Του! Εὐχάριστο καὶ ὠφέλιμο ἀνάγνωσμα γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους!

Περίληψη

Τιμή:4,00

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Εὐαγὲς Μορφωτικὸν Ἵδρυμα «Ἡ Ἀγωγὴ»