Ἀγωγὴ Ἁγνότητας στὶς ΗΠΑ

Ὁ Ἀμερικανικὸς Ἐθνικὸς Σύνδεσμος Ἀγωγής Ἁγνότητας (National Abstinence Education Association) παρουσιάζει συνοπτικὰ τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῶν σχολικῶν προγραμμάτων Ἀγωγῆς Ἁγνότητας.

Τὰ ἀντισυλληπτικὰ χάπια σκοτώνουν τὰ παιδιά!

Ἡ ἀντισύλληψη ἀπὸ πλευρᾶς χριστιανικῆς ἠθικῆς εἶναι προβληματική, διότι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀσκοῦν ἀντισύλληψη, ἐνῶ ἐπιδιώκουν τὴν ἡδονὴ ποὺ συνεπάγεται ἡ συνεύρεση, ἀρνοῦνται τὸν φυσικὸ καρπὸ τῆς γενετήσιας ἕνωσης, τὴν τεκνογονία, παρεμποδίζοντας μὲ τεχνητὲς ἐπεμβάσεις τὸ δημιουργικὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμη περισσότερο ἐπιλήψιμη εἶναι ἡ ἔκτρωση, διότι ἀποτελεῖ θανάτωση ἑνὸς ἀνθρώπου. Σύμφωνα μὲ τὴ χριστιανικὴ… Read More »

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου;

Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον, Η.Π.Α.
Μετάφραση καὶ σχολιασμός (σὲ ὑποσημειώσεις): Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Περδίκης.
Περίληψη: Οἱ ἀρχὲς τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς ὑγείας δὲν βασίζονται στὶς πραγματικὲς ἐπιστῆμες. Ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ κινεῖται ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο ὅραμα ἀλλαγῆς τῆς κοινωνίας. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο τὰ προγράμματα… Read More »

Τί εἶναι ἡ Ἀγωγὴ Ἁγνότητας;

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἀγωγὴ Ἁγνότητας (σελ. 144-145)
(Σὲ μορφὴ pdf)
Ἡ ἀγωγὴ ἁγνότητας δὲν εἶναι ἕνα σχολικὸ μάθημα ἀλλὰ μιὰ παιδαγωγικὴ προσέγγιση ποὺ στοχεύει σὲ μιὰ δυναμικὴ καὶ ἀγωνιστικὴ στάση ζωῆς. Κατ’ ἀρχὴν πρέπει νὰ διαλευκάνουμε τί ἐννοοῦμε, ὅταν λέμε ἁγνότητα. Μερικοὶ ἄνθρωποι ταυτίζουν καὶ ἐξαντλοῦν τὴ σημασία τῆς ἔννοιας αὐτῆς στὴν ἀποχὴ ἀπὸ γενετήσιες πράξεις.… Read More »