Ἐμβόλιο HPV; Σκεφτεῖτε καλὰ προηγουμένως…

vaccin1Στὶς φετινὲς ἐγγραφὲς τῶν μαθητῶν γιὰ τὴν Α΄ καὶ Β΄ Γυμνασίου στὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Κύπρου δίνεται σὲ ὅλους τοὺς γονεῖς τῶν μαθητριῶν ἕνα ἔντυπο ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴ σχολιατρικὴ ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας. Τὸ συγκεκριμένο ἔντυπο ἐνημερώνει τοὺς γονεῖς ὅτι μποροῦν νὰ ἐμβολιάσουν τὶς θυγατέρες τους (μαθήτριες Α΄ καὶ Β΄ Γυμνασίου) στὸ σχολεῖο μὲ ἐμβόλιο, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται ὅτι προστατεύει ἀπὸ τὸν ἰὸ HPV. Τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ ὀνομάζεται Gardasil. Ὑπάρχει καὶ ἕνα ἀντίστοιχό του ποὺ ὀνομάζεται Cervarix.  Γιὰ τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ ἔχουμε καἰ προηγούμενη ἀνάρτηση στὴν ἱστοσελίδα μας http://agogi.org/agnotita/?p=240 τὴν ὁποία προτρέπουμε τοὺς ἀναγνῶστες μας νὰ μελετήσουν.

Ὁ ἰὸς τῶν ἀνθρωπίνων θηλωμάτων, γνωστὸς ὡς HPV (human papiloma virus), μπορεῖ νὰ προκαλέσει καρκίνο τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας. Ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ τύποι αὐτοῦ τοῦ ἰοῦ. Τὸ ἀρχικὸ ἐμβόλιο ἐθεωρεῖτο ὅτι καταπολεμοῦσε δύο ἕως τέσσερις ἀπὸ τοὺς ἰοὺς αὐτούς, ἐνῶ ἡ νέα ἔκδοσή του θεωρεῖται ὅτι καταπολεμεῖ ἐννέα, οἱ ὁποῖοι κρίνονται ὡς οἱ ἐπικινδυνότεροι. Ὑπάρχουν ὅμως πολλὲς ἀλήθειες τὶς ὁποῖες οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι δὲν γνωρίζουν ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἰὸ HPV, τὸν καρκίνο τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο. Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀλήθειες αὐτὲς παρουσιάζουμε πιὸ κάτω.

(1) Τὸ 90% τῶν κονδυλωμάτων ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τὸν ἰὸ HPV «καθαρίζουν» ἀπὸ μόνα τους σὲ δύο χρόνια. Ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα 10% μόνο τὰ μισὰ (5%) ἐνδέχεται νὰ ἐξελιχθοῦν σὲ καρκίνους καὶ μόνο ἐὰν ὑπάρχει μακροχρόνια παραμονὴ τῶν κονδυλωμάτων. Αὐτὴ ἡ μακροχρόνια παραμονὴ μπορεῖ νὰ ἀποφευχθεῖ μὲ τὴν τακτικὴ διενέργεια τοῦ τὲστ Παπανικολάου. Γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ ἐπιθετικὸς καρκίνος τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας μετὰ ἀπὸ τὴν προσβολὴ ἀπὸ ἕναν ἐπικίνδυνο ἰὸ χρειάζονται ὀκτὼ ἕως δώδεκα καὶ πλέον ἔτη. Σὲ μερικὲς περιπτώσεις μπορεῖ νὰ χρειαστοῦν μέχρι καὶ σαράντα ἔτη. Γι’ αὐτὸ τὸ τὲστ Παπανικολάου, ὅταν γίνεται τακτικὰ καὶ συστηματικά, μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ σωτήριο. Στὶς μέρες μας μάλιστα ὑπάρχει τὸ Thin Prep, ποὺ εἶναι μιὰ βελτιωμένη μορφὴ τοῦ Πὰπ τέστ. Ἐπίσης, ἐὰν κριθεῖ ἀπαραίτητο, μποροῦν νὰ γίνουν καὶ ἄλλες ἐξετάσεις ὅπως τὸ HPV DNA test, ἡ κολποσκόπηση καὶ ἡ βιοψία. Τὸ τὲστ Παπανικολάου καὶ ἡ θεραπεία ποὺ ἐπακολουθεῖ τὴ διάγνωσή του μπορεῖ νὰ ἀποτρέψει σχεδὸν ὅλους τοὺς καρκίνους τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.

(2) Στὶς προηγμένες χῶρες, ὅπου γίνεται συστηματικὰ τὸ τὲστ Παπανικολάου ἀπὸ τὸν γυναικεῖο πληθυσμό, ἡ πιθανότητα ἐμφανίσεως καρκίνου τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας εἶναι μικρή. Στὶς Η.Π.Α. οἱ γυναῖκες ἔχουν λιγότερο ἀπὸ 1% πιθανότητα σὲ ὅλη τὴ ζωή τους νὰ ἀναπτύξουν καρκίνο τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας καὶ λιγότερο ἀπὸ 0.25% νὰ πεθάνουν ἀπὸ αὐτὸ τὸν καρκίνο. Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι, γιὰ νὰ διατηροῦνται τὰ ποσοστὰ αὐτὰ στὰ χαμηλότερα δυνατὰ ἐπίπεδα, πρέπει νὰ γίνεται συχνὸς καὶ τακτικὸς ἔλεγχος μὲ τὸ τὲστ Παπανικολάου.

(3) Ἡ ἀποτελεσματικότητα τοῦ ἐμβολίου Gardasil διαρκεῖ τὸ πολὺ 5-6 χρόνια. Ὁ ἰὸς HPV εἶναι ἀφροδίσιο νόσημα. Δηλαδὴ μεταδίδεται μὲ τὴ γενετήσια ἐπαφή, ὅταν ὁ ἕνας τουλάχιστον ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες εἶναι φορέας τοῦ ἰοῦ. Τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας προτρέπει τὸν ἐμβολιασμὸ κοριτσιῶν ἡλικίας 11 ἐτῶν. Τὰ παιδιὰ αὐτὰ κατὰ πᾶσαν πιθανότητα στὴ μεγαλύτερη πλειονότητά τους δὲν θὰ ἔχουν γενετήσιες σχέσεις στὰ προσεχῆ πέντε ἢ ἕξι ἔτη τῆς ζωῆς τους (χρόνος διάρκειας τοῦ ἐμβολίου). Θεωροῦμε ἀντιδεοντολογικὸ νὰ ἐκθέτουμε τὰ παιδιὰ αὐτὰ στοὺς ὑπαρκτοὺς κινδύνους καὶ στὶς παρενέργειες τοῦ συγκεκριμένου ἐμβολίου, σὲ μιὰ περίοδο τῆς ζωῆς τους ποὺ ἀναμένεται νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ γενετήσια ἀδράνεια. Εἶναι ἀποκαλυπτικὰ τὰ ὅσα ἀναφέρει ἡ Δρ. Diane Harper. Ἡ Δρ. Harper δὲν εἶναι τυχαῖο πρόσωπο. Ἡ Δρ. Harper ἦταν γιὰ χρόνια ἔμμισθη ἐπιστημονικὴ σύμβουλος τῆς ἑταιρείας Merck, ἡ ὁποία παράγει τὸ ἐμβόλιο Gardasil. Ἡ Δρ. Harper ἦταν ὁ βασικὸς συντελεστὴς στὴν πραγματοποίηση τῶν μελετῶν ποὺ ὑποβλήθηκαν στὴν FDA καὶ ὁδήγησαν στὴν ἔγκριση τοῦ Gardasil. Ἡ FDA (Food and Drug Administration) εἶναι ὁ ἐπίσημος φορέας ἐγκρίσεως τῶν φαρμακευτικῶν σκευασμάτων στὶς Η.Π.Α. Θὰ περίμενε κανεὶς ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστήμονας θὰ ὑποστήριζε μὲ πάθος τὸ ἐμβόλιο Gardasil. Ὅμως σὲ συνέντευξή της στὸ τηλεοπτικὸ δίκτυο CBS ἀπεκάλυψε ὀδυνηρὲς ἀλήθειες. Ἀνάμεσα σὲ ἄλλα εἶπε: «Ἐὰν ἐμβολιάζουμε τὶς ἑνδεκάχρονες καὶ ἡ προστασία τοῦ ἐμβολίου δὲν διαρκεῖ παρὰ μόνο πέντε χρόνια, τότε χωρὶς κανένα ὄφελος ἔχουμε ἐκθέσει τὰ παιδιὰ αὐτὰ στὶς ζημιὲς ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὶς παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου»1. Ἡ Δρ. Haprer εἶπε ἐπίσης τὰ ἑξῆς βαρυσήμαντα: «Τὸ Ἐθνικὸ Ἰνστιτοῦτο Καρκίνου [τῶν Η.Π.Α.] ἔχει δείξει ὅτι, ἐὰν δώσουμε τὸ ἐμβόλιο μέσα σὲ ἕνα χρόνο ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς γενετήσιας δραστηριότητας, εἶναι ἐξίσου ἀποτελεσματικό, ὅπως ἐὰν τὸ δώσουμε πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς γενετήσιας δραστηριότητας»2. Πρὸς τὶ λοιπὸν ὅλη αὐτὴ ἡ βιασύνη γιὰ ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὰ ἕντεκά τους χρόνια;

(4) Τὸ ἐμβόλιο Gardasil ἔχει πράγματι πολλὲς καὶ σοβαρὲς παρενέργειες. Στὶς Η.Π.Α. ὑπάρχει μιὰ κρατικὴ ὑπηρεσία ποὺ ὀνομάζεται VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System – σύστημα ἀναφορᾶς τῶν παρενεργειῶν ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ ἐμβόλια). Στὸ σύστημα αὐτὸ ἔχουν ἀναφερθεῖ ἀπὸ παθόντες πάμπολλα περιστατικὰ προβλημάτων ὑγείας, ποὺ προκλήθηκαν μετὰ ἀπὸ τὴ χορήγηση τοῦ ἐν λόγῳ ἐμβολίου. Ἐντελῶς ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε ὅτι μέχρι τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2016 ἔχουν ἀναφερθεῖ 1,443 περιστατικὰ ἀναπηρίας καὶ 260 θάνατοι ὡς ἀποτελέσματα τῆς χορηγήσεως τοῦ ἐμβολίου HPV. Βεβαίως δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε ἀπόλυτα βέβαιοι ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ περιπτώσεις ἔχουν κατ’ ἀνάγκη τὴν αἰτιολογία τους στὴ χορήγηση τοῦ ἐμβολίου. Ἀπὸ τὴν ἄλλη θὰ ἦταν ἐντελῶς ἀφελὲς ἀλλὰ καὶ προσβλητικὸ πρὸς τὰ θύματα καὶ τὶς παραπονούμενες οἰκογένειές τους νὰ θεωρήσουμε ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ὅτι ἀποτελοῦν ἁπλὲς «συμπτώσεις» καὶ ὅτι οἱ ἀσθένειες καὶ οἱ θάνατοι αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴ χορήγηση τοῦ ἐμβολίου HPV.

Στὶς Η.Π.Α. εἶναι κοινὰ ἀποδεκτὸ ὅτι στὸ VAERS φτάνουν μερικὲς μόνο ἀπὸ τὶς περιπτώσεις τῶν παθόντων. Οἱ ἄνθρωποι συχνὰ δὲν εἶναι πρόθυμοι νὰ ἀναφέρουν μέσῳ γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν (συμπλήρωση καὶ ὑποβολὴ ἐντύπων) τὰ προβλήματα ὑγείας ποὺ ἀντιμετωπίζουν, ἰδιαιτέρως ὅταν δὲν πρόκειται νὰ λάβουν καμιὰ βοήθεια. Τὸ VAERS δὲν παρέχει βοήθεια· ἁπλῶς συλλέγει πληροφορίες. Γι’ αὐτὸ ἡ Δρ. Harper, ποὺ ἀναφέραμε πιὸ πάνω, θεωρεῖ ὅτι τὰ πραγματικὰ κρούσματα παρενεργειῶν πρέπει νὰ εἶναι πολὺ περισσότερα3.

Εἶναι συγκλονιστικὸ ὅτι ἀνάμεσα στὶς παρενέργειες τοῦ ἐν λόγῳ ἐμβολίου καταγράφονται καὶ 260 θάνατοι! Ἡ Δρ. Harper δηλώνει εὐθαρσῶς: «Οἱ γονεῖς καὶ οἱ γυναῖκες πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι πραγματικὰ μποροῦν νὰ ἐπισυμβοῦν θάνατοι ὡς παρενέργεια τοῦ ἐμβολίου»4. Βεβαίως στὰ ἑκατομμύρια τῶν κοριτσιῶν ποὺ ἐμβολιάστηκαν μὲ Gardasil στὶς Η.Π.Α. τὸ ποσοστὸ αὐτῶν ποὺ πέθαναν λόγῳ τῶν παρενεργειῶν τοῦ ἐμβολίου εἶναι μικρό. Ὅμως τὸ ἐρώτημα προβάλλει ἀδυσώπητο γιὰ κάθε γονέα: «Γιατὶ νὰ ἐκθέσω τὸ παιδί μου στὴν πιθανότητα νὰ πεθάνει ἢ νὰ πάθει σοβαρὴ βλάβη στὴν ὑγεία του, τὴ στιγμὴ ποὺ μπορῶ νὰ τὸ προστατεύσω ἀπὸ τὸν καρκίνο τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας μὲ ἄλλους, ἀσφαλεῖς τρόπους, ὅπως εἶναι τὸ τὲστ Παπανικολάου;»

(5) Δὲν γνωρίζουμε ἐπακριβῶς γιατὶ τὸ Gardasil ἔχει τόσες πολλὲς καὶ τόσο σοβαρὲς παρενέργειες. Ἐκεῖνο ποὺ εἶναι ὄντως ὕποπτο εἶναι τὸ ὅτι τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο περιέχει μεγάλες ποσότητες ἀλουμινίου. Ἡ συγκέντρωση ἀλουμινίου στὸ ἐμβόλιο αὐτὸ εἶναι πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ ὅτι γενικῶς θεωρεῖται ἀποδεκτὴ γιὰ ἐνέσιμα προϊόντα. Τὰ τελευταῖα χρόνια εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μελέτες ποὺ περιγράφουν τὸ σύνδρομο ASIA (autoimmune/ autoinflammatory syndrome induced by adjuvants). Πρόκειται γιὰ ἕνα σύνδρομο ποὺ προκαλεῖται μετὰ ἀπὸ τὴ χορήγηση ἐμβολίων. Τὰ συμπτώματά του μποροῦν νὰ περιλαμβάνουν ἀπὸ νευρικὴ παραλυσία μέχρι καὶ θάνατο. Τὸ ἀλουμίνιο, ποὺ περιέχεται στὰ ἐμβόλια, ἔχει ἐνοχοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ συνδρόμου αὐτοῦ5.

Ἀκόμη κάποιες ἄλλες ἐπιστημονικὲς μελέτες εἰσηγοῦνται ὅτι εἶναι πολὺ πιθανὸ ὁ ἐμβολιασμὸς μὲ Gardasil νὰ ἔχει ὡς παρενέργεια τὴν πρώιμη (πρὸ τῆς ἡλικίας τῶν 40 ἐτῶν) ἀπώλεια τῆς λειτουργίας τῶν ὠοθηκῶν (premature ovarian failure)6. Μὲ ἁπλὰ λόγια τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο ἐνδεχομένως νὰ προκαλεῖ καὶ γυναικεία στείρωση.

(6) Ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἔχει πολλὰ ἀκόμη νὰ κάνει ὅσον ἀφορᾶ στὴ μελέτη τῶν συγκεκριμένων ἐμβολίων καὶ τῶν παρενεργειῶν τους. Πάντως αὐτὸ ποὺ εἶναι ἀδιαμφισβήτητο εἶναι ὅτι σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο ὀγκοῦται ἡ κατακραυγὴ ἐναντίον τοῦ συγκεκριμένου ἐμβολίου ἀπὸ παθόντες: ἀσθενεῖς, γονεῖς ἀσθενῶν ἢ γονεῖς κοριτσιῶν ποὺ ὁ ἐμβολιασμὸς αὐτὸς ἔγινε αἰτία νὰ χάσουν τὴ ζωή τους. Τόσο ἔντονα εἶναι τὰ αἰσθήματα διαμαρτυρίας ποὺ τοὺς διακατέχουν ἀλλὰ καὶ ἡ διάθεσή τους νὰ ἀποτρέψουν παρόμοια δεινὰ σὲ ἄλλες οἰκογένειες, ὥστε δημιούργησαν ὀργανωμένους φορεῖς ποὺ προβάλλουν τὶς ἐπιζήμιες παρενέργειες τῶν ἐμβολίων αὐτῶν. Προσπαθοῦν ἀκόμη νὰ πείσουν τὶς κυβερνήσεις τῶν χωρῶν τους νὰ σταματήσουν τὸν μαζικὸ ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιῶν μὲ τὸ ἐπικίνδυνο αὐτὸ ἐμβόλιο. Προσφάτως οἱ ὀργανώσεις αὐτὲς ἔστειλαν ἕνα ἐμπεριστατωμένο ὑπόμνημα στὴν ΕΜΑ (European Medicines Authority – Εὐρωπαϊκὴ Ἀρχὴ Φαρμάκων) ὑποβάλλοντάς καίρια ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν στὸ ἐμβόλιο HPV καὶ ζητώντας της νὰ μὴν προβεῖ σὲ βεβιασμένη ἀποδοχὴ καὶ προώθησή του. Τὸ ὑπόμνημα αὐτὸ ὑπέβαλαν οἱ ἑξῆς ὀργανώσεις:

  • S.Α.Ν.Ε. Vax (Safe Affordable, Neccesary and Effective Vaccines – ἀσφαλῆ, οἰκονομικῶς προσιτά, ἀναγκαῖα καὶ ἀποτελεσματικὰ ἐμβόλια) ἐκ μέρους 1,679 παθουσῶν οἰκογενειῶν στὶς Η.Π.Α.
  • AHVID (Association of HPV Vaccine Injuerd Daughters – Σύνδεσμος Θυγατέρων ποὺ τραυματίστηκαν ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο HPV) ἐκ μέρους 285 παθουσῶν οἰκογενειῶν στὴ Βρετανία
  • National HPV side effect group (Ἐθνικὴ ὁμάδα γιὰ τὶς παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου HPV) ἐκ μέρους 5,000 παθουσῶν οἰκογενειῶν στὴ Δανία
  • REGRET («Μετανιώνω») ἐκ μέρους 300 παθουσῶν οἰκογενειῶν στὴν Ἰρλανδία
  • AAVP (Association of those Affected by Papillomavirus Vaccines – Σύνδεσμος παθόντων ἀπὸ τὰ ἐμβόλια HPV) ἐκ μέρους 50 παθουσῶν οἰκογενειῶν στὴν Ἰσπανία
  • Rebuilding Hope Association (Σύνδεσμος γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τῆς ἐλπίδας) ἐκ μέρους 559 παθουσῶν οἰκογενειῶν στὴν Κολομβία
  • Gardasil Awareness (Ἐπαγρύπνηση γιὰ τὸ Gardasil) ἐκ μέρους 600 παθουσῶν οἰκογενειῶν στὴ Νέα Ζηλανδία.

Δὲν εἶναι δυνατὸν οἱ χιλιάδες αὐτὲς τῶν οἰκογενειῶν ἀπὸ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ πλανήτη μας νὰ ψεύδονται ἢ ἔστω νὰ ὑπερβάλλουν. Εἶναι λογικότερο καὶ τιμιότερο νὰ ἀποδεχθοῦμε ὅτι ὄντως τὸ ἐμβόλιο HPV τουλάχιστον σὲ κάποιους ἀνθρώπους μπορεῖ νὰ προκαλέσει σοβαρὲς παρενέργειες μέχρι καὶ θανάτο. Ἡ ὀργάνωση S.A.N.E. Vax, ποὺ ἀναφέραμε πιὸ πάνω, διατηρεῖ μιὰ διαφωτιστικὴ ἱστοσελίδα (http://www.sanevax.org) ἡ ὁποία ὄχι μόνο παρέχει ἐπιστημονικὲς πληροφορίες γιὰ τὰ ἐμβόλια HPV, ἀλλὰ παρουσιάζει καὶ ἀληθινὲς ἱστορίες κοριτσιῶν ποὺ ἔπαθαν ζημιά (μέχρι καὶ θάνατο) ἀπὸ τὰ ἐμβόλια αὐτά. Εἶναι συγκλονιστικὸ ὅτι οἱ περιπτώσεις αὐτὲς εἶναι πολλὲς καὶ συνεχῶς προκύπτουν καινούργια θύματα. Συστήνουμε στοὺς ἀναγνῶστες μας ποὺ γνωρίζουν ἀγγλικὰ νὰ μελετήσουν τὴν ἱστοσελίδα αὐτή.

Βεβαίως τὰ ἐμβόλια HPV τυγχάνουν ὑποστηρίξεως ἀπὸ ἐπίσημους κρατικοὺς φορεῖς καὶ ἄλλους ὀργανισμοὺς μὲ «ὄνομα» καὶ ἰσχύ. Ὅμως ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ οἱ ἁπλοὶ πολίτες ἀσκοῦν δημιουργικὴ ἀμφισβήτηση στὰ ὅσα διακηρύσσουν οἱ διάφοροι κρατικοὶ φορεῖς καὶ οἱ «μεγαλώνυμοι» ὀργανισμοί. Γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν τεράστια οἰκονομικὰ συμφέροντα πίσω ἀπὸ τὶς διάφορες φαρμακοβιομηχανίες. Γνωρίζουμε ἀκόμη ὅτι αὐτὰ τὰ συμφέροντα συχνὰ καθορίζουν τὶς ἐπιλογὲς καὶ τὶς πολιτικὲς τῶν κρατῶν καὶ τῶν βαρύγδουπων ὀργανισμῶν. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε ἰδιαίτερα ἐπιφυλακτικοὶ καὶ νὰ μὴν καταναλώνουμε ὅτι μᾶς προτείνουν καὶ μᾶς εἰσηγοῦνται οἱ δῆθεν «εἰδήμονες». Ἐντελῶς ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἑταιρεία Merck, ποὺ κατασκευάζει τὸ Gardasil, πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια προωθοῦσε στὴν ἀγορὰ τὸ παυσίπονο Vioxx, μὲ ἔγκριση τῆς FDA τῶν Η.Π.Α. (1999). Ἀναγκάστηκε ὅμως νὰ τὸ ἀποσύρει τὸ 2004, ὅταν ἀποδείχθηκε ὅτι τὸ ἐν λόγῳ παυσίπονο εἶχε προκαλέσει 38,000 θανάτους. Βεβαίως ἡ ἑταιρεῖα Merck εἶχε ἤδη πουλήσει 80 ἑκατομμύρια τέτοια φάρμακα. Ἀποκαλύφθηκε μάλιστα ὁλόκληρο σκάνδαλο γύρω ἀπὸ τὸ Vioxx. Ἡ ἑταιρεία Merck κατηγορήθηκε γιὰ δημιουργία κατευθυνόμενων–πλαστῶν ἐρευνῶν ποὺ ὑποστήριζαν τὸ Vioxx καὶ γιὰ συνωμοσία μὲ τὴν FDA τῶν Η.Π.Α., ἔτσι ὥστε νὰ προωθηθεῖ τὸ ἐν λόγῳ σκεύασμα μὲ «ἐπίσημη» ἔγκριση.

Ἐπίσης καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἀνὰ τὸ παγκόσμιο ὑπάρχει ἐκτεταμένη ἀμφισβήτηση ὄχι μόνο γιὰ τὸ ἐμβόλιο HPV ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πρακτικὴ τῶν ἐμβολιασμῶν γενικά. Ἡ τακτικὴ τοῦ μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων εἶναι δυνητικὰ ἐπικίνδυνη. Ἰσχυροὶ πολιτικοοικονομικοὶ παράγοντες, ποὺ γιὰ ἰδεολογικούς, πολιτικοὺς ἢ οἰκονομικοὺς λόγους θὰ ἤθελαν νὰ βλάψουν τὸν ἀνθρώπινο πληθυσμὸ (εἴτε ὅλου τοῦ πλανήτη εἴτε μιᾶς χώρας) θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ πράξουν μέσῳ νοθεύσεως τῶν ἐμβολίων. Ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπὸ πολλοὺς ἀνησυχίες ὅτι κάποια ἐμβόλια ἐνδεχομένως νὰ περιέχουν σκοπίμως οὐσίες ποὺ προκαλοῦν στείρωση. Πάντως τὸ ὅτι ὁ Ο.Η.Ε. ἐπιδιώκει τὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ προωθεῖ τὶς ἐκτρώσεις καὶ τὶς στειρώσεις δὲν ἀποτελεῖ πλέον «μυστικό». Αὐτὰ τὰ ἀναφέρουμε ἁπλῶς γιὰ προβληματισμό.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνα ἄλλο σοβαρὸ ζήτημα γύρω ἀπὸ τὰ ἐμβόλια HPV. Τὰ συγκεκριμένα ἐμβόλια προωθοῦνται καὶ διαφημίζονται ἀπὸ συγκεκριμένους κύκλους (ὅπως εἶναι ὁ λεγόμενος «Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμός») οἱ ὁποῖοι ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὴν ἰδεολογία τοῦ πανσεξουαλισμοῦ ἢ τῶν «σεξουαλικῶν δικαιωμάτων», ὅπως τὰ ἀποκαλοῦν. Ἡ ἰδεολογία αὐτὴ προπαγανδίζει ὅτι ὁ κάθε ἀνθρωπος (ἀκόμη καὶ τὰ παιδιά!) «δικαιοῦται» νὰ ἔχει γενετήσιες σχέσεις μὲ ὅποιον θέλει, ὅταν θέλει καὶ ὅπως θέλει, χωρὶς ἠθικούς, κοινωνικοὺς ἢ θρησκευτικοὺς φραγμούς, μὲ μόνη προϋπόθεση τὴ συναίνεση τῶν συμμετεχόντων. Ὅμως οἱ πανσεξουαλιστὲς ἀντιμετωπίζουν ἕνα σοβαρὸ ἐμπόδιο: Ὅσοι ἀντιτίθενται στὴν ἰδεολογία τους καὶ διακηρύσσουν τὴν ἀξία τῆς ἁγνότητας, τῆς φυσικῆς-παραδοσιακῆς οἰκογένειας καὶ τῆς πιστῆς διὰ βίου συζυγίας προβάλλουν ὡς σοβαρὸ ἐπιχείρημα τὸν κίνδυνο τῶν ἀφροδίσιων νοσημάτων, γιὰ νὰ ἀναχαιτίσουν τὴν προέλαση τῆς πανσεξουαλιστικῆς ἰδεολογίας. Σὲ ἀντιπερισπασμὸ οἱ πανσεξουαλιστὲς προωθοῦν, προβάλλουν καὶ διαφημίζουν (συχνὰ μὲ παραπλανητικὲς πληροφορίες) ὁ,τιδήποτε ἐφησυχάζει τοὺς ἀνθρώπους ὅτι μποροῦν νὰ ἐπιδίδονται σὲ ἐλεύθερες γενετήσιες σχέσεις, χωρὶς νὰ ἀνησυχοῦν γιὰ ἐνδεχόμενα ἀφροδίσια νοσήματα. Αὐτὸ κάνουν καὶ μὲ τὰ λεγόμενα «προφυλακτικά». Διαφημίζουν ψευδῶς ὅτι παρέχουν «ἐπαρκῆ προστασία», ἐνῶ εἶναι ἐπιστημονικῶς ἀποδεδειγμένο ὅτι γιὰ μερικὰ ἀφροδίσια νοσήματα (ὅπως εἶναι τὰ χλαμύδια, ἡ γονόρροια καὶ ὁ ἕρπης) ἡ προστασία ποὺ παρέχουν τὰ «προφυλακτικὰ» εἶναι μόνο 50%. Τὸ ψευδὲς καὶ παραπλανητικὸ αἴσθημα «ἀσφάλειας» ποὺ δημιουργεῖται ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα πολλοὶ ἄνθρωποι νὰ ἐπιδίδονται περισσότερο σὲ ἐλεύθερες γενετήσιες σχέσεις. Ἔτσι τὰ ἀφροδίσια νοσήματα, ἀντὶ νὰ μειώνονται, αὐξάνονται.

Ὁ ἰὸς HPV εἶναι ἀφροδίσιο νόσημα. Τὰ ἀφροδίσια νοσήματα διαφέρουν ἀπὸ ἄλλα νοσήματα γιὰ τὰ ὁποῖα γίνονται ἐμβολιασμοί. Ὁ ἄνθρωπος προσβάλλεται ἀπὸ τὰ ἄλλα νοσήματα ἄθελά του. Ἀντιθέτως γιὰ νὰ προσβληθεῖ κάποιος ἀπὸ ἕνα ἀφροδίσιο νόσημα πρέπει νὰ ἐπιλέξει ὁ ἴδιος νὰ ἐπιδίδεται σὲ ἐλεύθερες γενετήσιες σχέσεις (ἐκτὸς ἐλάχιστων ἐξαιρέσεων ὅπως εἶναι ἡ μετάδοση ἀφροδίσιων νοσημάτων ἀπὸ ἐγκύους στὰ κυοφορούμενα ἔμβρυα). Συνεπῶς ἡ σωστὴ πρόληψη τῶν ἀφροδίσιων νοσημάτων εἶναι ἡ σωστὴ ἀγωγή, ποὺ θὰ βοηθήσει τὰ παιδιά μας νὰ κάνουν τὶς σωστὲς ἐπιλογὲς (ἁγνότητα, συζυγικὴ πιστότητα) καὶ ὄχι ὁ ἐμβολιασμὸς μὲ ἐπικίνδυνα ἐμβόλια. Ἀκόμη καὶ στὶς ἀκραῖες ἐκεῖνες ἐξαιρέσεις ποὺ μιὰ γυναίκα προσβληθεῖ ἀπὸ τὸ ἰὸ HPV λόγῳ βιασμοῦ ἢ λόγῳ ἀνύποπτης μετάδοσης τοῦ ἰοῦ ἀπὸ τὸν σύζυγό της, ἡ συχνὴ καὶ τακτικὴ ἐξέταση μὲ τὸ τέστ Παπανικολάου παρέχει τὴ μεγαλύτερη δυνατὴ πρόληψη καὶ προστασία.

Ὅταν τὸ ἐπίσημο κράτος καὶ τὸ σχολεῖο ἐμβολιάζει τὰ ἑνδεκάχρονα κορίτσια μὲ ἐμβόλιο ποὺ ἀφορᾶ ἕνα ἀφροδίσιο νόσημα δίνει τὸ μήνυμα ὅτι εἶναι ἀναμενόμενο τὰ κορίτσια αὐτὰ στὰ προσεχῆ πέντε χρόνια (τόσο διαρκεῖ τὸ ἐμβόλιο), δηλαδὴ πρὶν ἀκόμη κλείσουν τὰ 16, νὰ ἔχουν γενετήσιες σχέσεις. Ὅταν τὶς ἐκτὸς γάμου γενετήσιες σχέσεις –ποὺ βασίζονται κατὰ κύριο λόγο στὴν ἐλεύθερη θέληση καὶ ἐπιλογὴ τοῦ ἀνθρώπου– τὶς θεωροῦμε «ἀναμενόμενες» σὲ τέτοια καὶ τόση εὐρεία κλίμακα, ὥστε νὰ κάνουμε καὶ μαζικοὺς ἐμβολιασμούς γιὰ αὐτές, δημιουργοῦμε τὸ αἴσθημα ὅτι τὸ «ἀναμενόμενο» εἶναι καὶ «φυσιολογικὸ» καὶ «ἀποδεκτό», ἀφοῦ «ἔτσι κάνουν ὅλοι…» Καὶ γι’ αὐτὸ «ἂς τὸ κάνουμε κι ἐμεῖς…» Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο οἱ ἐλεύθερες γενετήσιες σχέσεις καὶ τὰ συνακόλουθα ἀφροδίσια νοσήματα, ἀντὶ νὰ μειώνονται, αὐξάνονται.

Ἐμεῖς συμβουλεύουμε τοὺς γονεῖς νὰ ἐνημερωθοῦν καλὰ καὶ νὰ διασταυρώσουν προσεκτικὰ τὶς πληροφορίες. Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ἡ ἱστοσελίδα S.A.N.E. Vax εἶναι πηγὴ πολύτιμης πληροφόρησης. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι οἱ παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου αὐτοῦ εἶναι ὑπαρκτές, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἂν τὸ ποσοστὸ ἐμφανίσεώς τους εἶναι μικρό. Καλοῦμε τὸν κάθε γονιὸ νὰ σκεφθεῖ: «Ἐνδεχομένως τὸ δικό μου παιδὶ νὰ εἶναι ἐκεῖνο τὸ 1 στὶς τόσες χιλιάδες ποὺ θὰ βλαφτεῖ ἀνεπανόρθωτα ἢ θὰ πεθάνει ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο αὐτό…»

Πέραν τῶν πιὸ πάνω ἔχουμε σταθερὴ ἄποψη ὅτι ἐκεῖνοι οἱ γονεῖς ποὺ πιστεύουν στὶς ἀξίες τῆς ἁγνότητας, τῆς παραδοσιακῆς–φυσικῆς οἰκογένειας καὶ τῆς συζυγικῆς πιστότητας (ἀνεξαρτήτως τοῦ ἂν εἶναι θρησκευόμενοι ἢ ὄχι – αὐτὲς οἱ ἀξίες δὲν ἀφοροῦν μόνο τοὺς θρησκευόμενους) ὀφείλουν νὰ ἀρνηθοῦν νὰ ἐμβολιαστεῖ τὸ παιδί τους μὲ τὸ ἐν λόγῳ ἐμβόλιο. Κατὰ τὴ γνώμη μας μιὰ τέτοια ἄρνηση θὰ ἀποτελεῖ ἀντίσταση στὴν προελαύνουσα πανσεξουαλιστικὴ ἰδεολογία. Εὐτυχῶς πρὸς τὸ παρὸν δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸς ὁ ἐμβολιασμὸς αὐτὸς καὶ εὐχόμαστε οἱ ἑκάστοτε κρατοῦντες νὰ μὴν προχωρήσουν ποτὲ σὲ ὑποχρεωτικὴ ἐπιβολή του.

Ἐπιπλέον καλοῦμε τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας νὰ ἀποσύρει τὸ ἐπίμαχο αὐτὸ ἐμβόλιο καὶ νὰ κάνει ἐκταταμένες ἐκστρατεῖες γιὰ τὴν προώθηση τοῦ τέστ Παπανικολάου. Καλοῦμε τὰ Ὑπουργεῖα Ὑγείας καὶ Παιδείας νὰ ἀναπτύξουν μεθοδευμένα προγράμματα ποὺ νὰ ἐνθαρρύνουν τὶς ἀξίες τῆς ἁγνότητας, τῆς φυσικῆς–παραδοσιακῆς οἰκογένειας καὶ τῆς συζυγικῆς πιστότητας, ὡς τὰ ἀποτελεσματικὸτερα καὶ ἀσφαλέστερα μέσα προστασίας ἀπὸ τὰ ἀφροδίσια νοσήματα. Καλοῦμε τὰ Ὑπουργεῖα Ὑγείας καὶ Παιδείας νὰ μὴν σπαταλοῦν τὰ δημόσια χρήματα, γιὰ νὰ ἐξυπηρετοῦν (ἴσως ἄθελά τους καὶ ἐν ἀγνοίᾳ τους) τὴν προπαγάνδα τοῦ πανσεξουαλισμοῦ καὶ τὰ ἀδηφάγα οἰκονομικὰ συμφέροντα τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν.

Ὅμιλος Ἐπιστημόνων «Εὐθύνη»


soriat_germany_dead

 

Jasmin Soriat ἀπὸ τὴ Γερμανία. Πέθανε μετὰ ἀπὸ τὴ χορήγηση τοῦ ἐμβολίου Gardasil. Εἶναι σύμπτωση;

 

 

pingel_usa_deformedparalysed

 

Zeda Pingel ἀπὸ τὴν Ἰνδιάνα, Η.Π.Α. Ἔμεινε παράλυτη καὶ παραμορφώθηκε μετὰ ἀπὸ τὴ χορήγηση τοῦ ἐμβολίου Gardasil. Εἶναι σύμπτωση;

 

 

morin_canada_dead

 

Annabelle Morin ἀπὸ τὸν Καναδὰ. Πέθανε μετὰ ἀπὸ τὴ χορήγηση τοῦ ἐμβολίου Gardasil. Εἶναι σύμπτωση;

 

 

valdez_newmexicousa_dead

 

Santana G. Valdez ἀπὸ τὸ Νέο Μεξικό, Η.Π.Α. Πέθανε μετὰ ἀπὸ τὴ χορήγηση τοῦ ἐμβολίου Gardasil. Εἶναι σύμπτωση;

 

 


Πηγὲς

1http://cbsnews.com/news/gardasil-researcher-speaks-out/

2http://ahrp.org/diane-harper-md/

3 Ὅπως πιὸ πάνω

4http://cbsnews.com/news/gardasil-researcher-speaks-out/

5Shoenfeld Y., Agmon-Levin N. “ASIA – autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants,” Feb 2011, vol. 36(1):4-8.

6Colafrancesco S., Perricone C., Tomljenovic L., Shoenfeld Y., “Human papilloma virus vaccine and primary ovarian failure: another facet of the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants,” Am J Reprod Immunol, Oct 2013, vol. 70(4):309-16.

 

Τὸ κείμενο σὲ μορφὴ .pdf