Ἕνα ἐπικίνδυνο ἐμβόλιο

emvolio

Στίς ἀρχὲς τοῦ 2015 ἀνακοινώθηκε ὅτι ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς τῆς Κύπρου ὁ ἐμβολιασμὸς τῶν δωδεκάχρονων μαθητριῶν μὲ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας. Ἡ ἀνακοίνωση αὐτὴ συνοδεύτηκε ἀπὸ ἐπαινετικὰ σχόλια ἀπὸ πολλοὺς καὶ διάφορους, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νὰ διαφημίσουν τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο καὶ νὰ τονίσουν τὸν ὑποτιθέμενο εὐεργετικὸ ρόλο του στὴν πρόληψη τοῦ συγκεκριμένου εἴδους καρκίνου. Ὅμως τὰ πράγματα δὲν εἶναι τόσο θετικά, ὅσο θέλουν νὰ τὰ  παρουσιάζουν.

Κατ’ ἀρχὴν πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ὁ καρκίνος τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας κατὰ κύριο λόγο προκαλεῖται ἀπὸ τὸν ἰὸ τῶν ἀνθρωπίνων θηλωμάτων (HPV: Human Papilloma Virus). Τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο, ποὺ ὀνομάζεται Gardasil, σὲ μικρὸ βαθμὸ καταπολεμεῖ τὸν συγκεκριμένο ἰό, διότι ἀντιμετωπίζει μόνο τέσσερα ἀπὸ τὰ ἑκατὸ διαφορετικὰ εἴδη τοῦ ἰοῦ HPV. Τί γίνεται μὲ τὰ ἄλλα ἐνενήντα ἕξι εἴδη ποὺ δὲν ἀντιμετωπίζει;

Ἕνα ἄλλο σοβαρὸ ζήτημα προκύπτει ἀπὸ τὸ ὅτι τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο δοκιμάστηκε γιὰ πέντε μόνο χρόνια, ἐνῶ ὁ ἰός HPV μπορεῖ νὰ μείνει ἀδρανὴς γιὰ εἴκοσι χρόνια. Δηλαδὴ ἡ μακροπρόθεσμη ἀποτελεσματικότητα τοῦ ἐμβολίου ἔστω καὶ ἀπέναντι στὰ τέσσερα εἴδη τοῦ ἰοῦ ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἀντιμετωπίζει δὲν ἔχει δεόντως ἀποδειχθεῖ.

Τὸ μεγαλύτερο ἴσως πρόβλημα μὲ τὸ Gardasil βρίσκεται στὶς παρενέργειές του. Ἀνάμεσα στὶς παρενέργειες τοῦ Gardasil εἶναι ἡ ἀποβολή, ἡ θνησιγένεια, οἱ κύστεις τῶν ὠοθηκῶν, τὰ κονδυλώματα τῶν γεννητικῶν ὀργάνων, ἡ κατά πλάκα σκλήρυνση, ὁ λύκος, ἡ παράλυση καὶ τὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο. Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο ὅτι τὶς παρενέργειες αὐτὲς τὶς παραδέχεται καὶ ἡ ἴδια ἡ κατασκευαστικὴ ἑταιρεία καὶ τὶς ἀναφέρει μάλιστα γραπτῶς στὸ ἔντυπο ποὺ συνοδεύει τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο. Δυστυχῶς ὅμως τόσο τὰ κορίτσια ποὺ λαμβάνουν τὸ Gardasil ὅσο καὶ οἱ γονεῖς τους συνήθως δὲν λαμβάνουν ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους τὴ δέουσα ἐνημέρωση γιὰ αὐτὲς τὶς παρενέργειες.

Στὶς Η.Π.Α. ὑπάρχει ἕνας κρατικὸς φορέας ποὺ ὀνομάζεται Vaccine Adverse Event Reporting (VAERS), δηλαδὴ Σύστημα Ἀναφορᾶς Ἀρνητικῶν Ἐπιδράσεων ἀπὸ τὰ Ἐμβόλια. Εἶναι συγκλονιστικὸ ὅτι μέχρι τὸν Μάρτιο τοῦ 2015 ἔγιναν πάνω ἀπὸ 38217 καταγγελίες γιὰ παρενέργειες ποὺ προκάλεσε τὸ Gardasil σὲ κορίτσια καὶ νεαρές γυναῖκες. Ἀνάμεσα στὶς καταγγελίες αὐτὲς περιλαμβάνονται 265 περιπτώσεις δυσπλασίας τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας, 102 περιπτώσεις καρκίνου τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας, 685 περιπτώσεις μὴ φυσιολογικῶν ἐνδείξεων στὸ τέστ Παπανικολάου, 1311 περιπτώσεις προκλήσεως κάποιας μορφῆς ἀναπηρίας καὶ 226 θάνατοι! Βεβαίως δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι μιὰ ἀσθένεια ἢ ἕνας θάνατος ποὺ ἐπισυμβαίνει σὲ ἕνα κορίτσι μετὰ ἀπὸ τὴ χορήγηση τοῦ Gardasil ὀφείλεται κατ’ ἀνάγκη στὸ ἐμβόλιο αὐτό. Ἐνδεχομένως νὰ ὀφείλεται καὶ σὲ ἄλλους λόγους. Ὅμως οἱ ἀριθμοὶ τῶν καταγγελιῶν εἶναι τόσο μεγάλοι, ποὺ δικαιολογοῦν τὴν ἔντονη ἀνησυχία γιὰ τὸ ἐμβόλιο αὐτό.

Ἀξιολογώτατη εἶναι ἡ κοινωνική παρέμβαση ποὺ κάνει ὁ ὀργανισμὸς Sane Vax γιὰ τὴν ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ κοινοῦ γύρω ἀπὸ τὴν ἐπικινδυνότητα τοῦ ἐμβολίου Gardasil ὅπως ἐπίσης καὶ ἑνὸς παρόμοιου ἐμβολίου, ποὺ ὀνομάζεται Cervarix. Ὁ ὀργανισμὸς Sane Vax ἀσχολεῖται μὲ τὴ μελέτη τῶν ἀσφαλῶν καὶ ἀνασφαλῶν ἐμβολίων. Στὴν ἱστοσελίδα του (www.sanevax.org) μπορεῖ κανεὶς νὰ διαβάσει πολλὲς ἔρευνες καὶ στατιστικὰ δεδομένα ποὺ καταδεικνύουν τὴν ἐπικινδυνότητα τῶν ἐμβολίων Gardasil καὶ Cervarix ἀλλὰ καὶ πληθώρα αὐθεντικῶν ἱστοριῶν ἀπὸ θύματα τῶν ἐμβολίων αὐτῶν ποὺ ὑπέστησαν σοβαρὴ βλάβη στὴν ὑγεία τους.

Ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν γνωρίζουμε γιατὶ τὸ Gardasil προκαλεῖ αὐτὸ τὸ εὐρὺ φάσμα δυσμενῶν ἐπιπτώσεων. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπιβάλλεται νὰ γίνει ἐκτεταμένη καὶ ἐνδελεχὴς ἔρευνα. Μιὰ κυρίαρχη ἐξήγηση εἶναι ὅτι τὸ Gardasil ἀποδυναμώνει τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα. Δύο συστατικὰ τοῦ Gardasil θεωροῦνται ἰδιαιτέρως ἐπικίνδυνα καὶ ἔνοχα γιὰ τὴν πρόκληση πολλῶν ἀρνητικῶν παρενεργειῶν: τὸ ἀλουμίνιο, ποὺ εἶναι μιὰ νευροτοξίνη, καὶ τὸ L-hystidine, ἕνα ἀμινοξέο ποὺ παρεμβαίνει στὴν ἄμυνα τοῦ ἐγκεφάλου ἐναντίον τῶν μεταλλοτοξίνων.

Ἐκεῖνο ποὺ γνωρίζουμε πέραν πάσης ἀμφιβολίας εἶναι ὅτι ὁ ἰὸς τῶν ἀνθρωπίνων θηλωμάτων (τὸν ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι ἐν μέρει καταπολεμεῖ τὸ Gardasil) εἶναι ἀφροδίσιο νόσημα, δηλαδὴ μεταδίδεται μὲ τὴ γενετήσια ἐπαφή, ἐὰν ὁ ἕνας τουλάχιστον ἐκ τῶν συμμετεχόντων εἶναι προσβεβλημένος. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι μιὰ νέα ποὺ ζεῖ ἁγνὴ ζωή, ποὺ δὲν ἔχει καθόλου γενετήσιες σχέσεις ἢ ποὺ ζεῖ ἕνα σεμνὸ γάμο μὲ ἕναν τίμιο καὶ πιστὸ σὲ αὐτὴ σύζυγο, ποὺ εἶναι καὶ αὐτὸς καθαρὸς ἀπὸ τὸν συγκεκριμένο ἰό, δὲν διατρέχει κίνδυνο προσβολῆς ἀπὸ τὸν ἰὸ αὐτό. Ἄρα τὸ καλύτερο ἐμβόλιο ἐναντίον τοῦ ἰοῦ τῶν ἀνθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) καὶ κατ’ ἐπέκταση ἐναντίον τοῦ καρκίνου τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας εἶναι ἡ ἁγνότητα καὶ ἡ τίμια οἰκογενειακὴ ζωή. Αὐτὴ ἡ μεγάλη ἀλήθεια εἴτε ἀποσιωπᾶται παντελῶς εἴτε ἀναφέρεται ἀκροθιγῶς καὶ ἐπὶ τροχάδην, ἐνῶ ἐκθειάζεται ἐκτεταμένως τὸ ἐμβόλιο Gardasil.

Οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ συγκεκριμένου ἐμβολίου λένε ὅτι τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ εἶναι πιὸ ἀποτελεσματικό, ὅταν χορηγηθεῖ στὰ κορίτσια πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς γενετήσιας δραστηριότητάς τους. Γι’ αὐτὸ θέλουν νὰ τὸ προωθήσουν στὰ δωδεκάχρονα κορίτσια. Θεωροῦν δηλαδὴ δεδομένο ὅτι τὰ κορίτσια μετὰ ἀπὸ τὰ δώδεκα χρόνια τους θὰ ἔχουν γενετήσια δραστηριότητα. Καὶ προβάλλουν αὐτὴ τὴν κατάσταση ὡς «ἀναπόφευκτη», «φυσιολογική», «κανονική» κτλ. Καμία συστηματικὴ προσπάθεια δὲν γίνεται γιὰ νὰ ἐνθαρρυνθοῦν καὶ νὰ ἐνδυναμωθοῦν τὰ κορίτσια, ὥστε νὰ κρατήσουν τὴν ἁγνότητά τους καὶ νὰ διαφυλάξουν τὴ γενετήσια σχέση γιὰ τὸν χῶρο τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας. Ὅταν χορηγοῦμε σὲ κορίτσια Γυμνασίου ἐμβόλιο ἐναντίον ἑνὸς ἀφροδίσιου νοσήματος δίνουμε τὸ μήνυμα ὅτι σιωπηρὰ ἐγκρίνουμε τὴν πρόωρη γενετήσια δραστηριότητα. Αὐτὸ τὸ μήνυμα εἶναι ὀλέθριο καὶ γιὰ τὶς ψυχὲς ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν μας. Ἡ προώθηση καὶ διαφήμιση τοῦ ἐμβολίου Gardasil θὰ καλλιεργήσει σὲ πολλὲς ἔφηβες τὴν ψευδαίσθηση ὅτι, ἀφοῦ εἶναι ἐμβολιασμένες, μποροῦν νὰ ἐπιδίδονται σὲ γενετήσιες σχέσεις, διότι «δὲν διατρέχουν τὸν κίνδυνο προσβολῆς ἀπὸ τὸν καρκίνο τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας». Αὐτὴ ἡ ψευδαίσθηση εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνη, διότι οἱ γενετήσιες σχέσεις μποροῦν νὰ γίνουν αἰτία πολλῶν ἀφροδίσιων νοσημάτων (σύφιλη, γονόρροια, ἡπατίτιδα, βακτηριακὴ κολπίτιδα, ἕρπης, χλαμύδια, AIDS κ.ἄ.) ἀπὸ τὰ ὁποῖα καμιὰ προστασία δὲν παρέχει τὸ ἐμβόλιο Gardasil.

Δυστυχῶς πίσω ἀπὸ τὴν προώθηση τοῦ Gardasil κρύβονται τὰ τεράστια οἰκονομικὰ συμφέροντα συγκεκριμένων κολοσσῶν τῆς φαρμακοβιομηχανίας. Ἐπιπλέον τὸ Gardasil προωθεῖται ἀναφανδὸν ἀπὸ ἰσχυροὺς παγκόσμιους ὀργανισμοὺς (ὅπως εἶναι ὁ λεγόμενος «Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς») οἱ ὁποῖοι εἶναι λάτρεις τῶν χωρὶς περιορισμοὺς γενετήσιων σχέσεων. Αὐτοὶ οἱ ὀργανισμοὶ προβάλλουν καὶ διαφημίζουν ὁ,τιδήποτε κάνει τοὺς ἀνθρώπους νὰ πιστεύουν πὼς μποροῦν νὰ ἔχουν γενετήσιες σχέσεις ὅταν θέλουν, μὲ ὅποιον θέλουν καὶ ὅπως θέλουν, χωρὶς νὰ φοβοῦνται ὅτι θὰ ἀρρωστήσουν. Ὁ στόχος τους δὲν εἶναι ἡ ὑγεία καὶ ἡ εὐημερία τῶν ἀνθρώπων. Ὁ στόχος τους εἶναι ἡ ἐπικράτηση τῆς ἰδεολογίας τῆς ἄκρατης σαρκικῆς ἀσυδοσίας.

Φημολογεῖται ὅτι στὴν πατρίδα μας ἡ χορήγηση τοῦ ἐμβολίου αὐτοῦ θὰ εἶναι ὑποχρεωτική, γιὰ νὰ μπορεῖ ἕνα κορίτσι νὰ κάνει ἐγγραφὴ σὲ δημόσιο σχολεῖο! Θεωροῦμε ὅτι κάτι τέτοιο ἀγγίζει τὰ ὅρια τοῦ καταναγκασμοῦ καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ δεχθοῦμε.

Ὅσον ἀφορᾶ στὶς γυναῖκες ποὺ προτίθενται νὰ ἐμβολιαστοῦν μὲ τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο ἢ τοὺς γονεῖς ποὺ σκέπτονται νὰ ἐμβολιάσουν τὰ ἀνήλικα κορίτσια τους, ἡ δική μας συμβουλὴ εἶναι νὰ μὴν κάνουν βιαστικὲς ἐνέργειες. Νὰ ἐνημερωθοῦν καλὰ καὶ ἐκτεταμένα, προτοῦ πάρουν τὴν τελικὴ ἀπόφαση. Νὰ διασταυρώσουν τὶς γνῶμες πολλῶν εἰδικῶν. Ἐπίσης ἡ ἱστοσελίδα τοῦ ὀργανισμοῦ Sane Vax, ποὺ ἀναφέραμε πιὸ πάνω, ἀποτελεῖ πολύτιμη πηγὴ πληροφόρησης.

Ἐν κατακλεῖδι τονίζουμε καὶ πάλι ὅτι ἡ ἁγνὴ ζωὴ καὶ ὁ τίμιος γάμος εἶναι οἱ μόνοι 100% ἀποτελεσματικοὶ τρόποι προστασίας ἀπὸ ὅλα τὰ ἀφροδίσια νοσήματα. 100% ἀποτελεσματικοί, 100% φυσιολογικοί, 100% χωρὶς παρενέργειες!

Τὸ κείμενο σὲ μορφὴ pdf.